About Me

My photo
Salem, Tamilnadu, India
M.Sc,B.Ed, Teacher

March 14, 2012

நடுநிலைப்பள்ளி வகுப்பு ஆசிரியர்களுக்கு 3 நாள் "DO IT YOURSELF MULTIMEDIA TRAINING" பயிற்சி சென்னையில் நடைபெறவுள்ளது.


  •  தொடக்கக்கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண். 002782 / K3 / 2012, நாள். 10.03.2012
  • நடுநிலைப்பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு 3 நாள் "DO IT YOURSELF MULTIMEDIA TRAINING" பயிற்சி சென்னையில் நடைபெறவுள்ளது.பயிற்சி நடைபெறும் நாள்கள் : 13.03.2012 முதல் 15.03.2012.
  • பயிற்சி நடைபெறும் இடம் : பெரியார் அறிவியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை - 600 025 ( பிர்லா கோளரங்கம், அண்ணாபல்கலைக்கழகம் அருகில் )

No comments: